Do wakacji pozostało:

R E K R U T A C J A

 
Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 10 im Jana Brzechwy należą ulice:

Admiralska, Bosmańska, Chabrowa, Chmielna, Czesława Janczarskiego, Fabryczna, Garbarska, Górnicza, Granitowa, Gryfa Pomorskiego, Harcerska, Hutnicza, Jachtowa, Jana Brzechwy, Jana Marcina Szancer, Janiny Porazińskiej, Jantarowa, Kamienna, Kapitańska, Kombatantów, Korczaka, Komandorska, Kornela Makuszyńskiego, Leśna, Leśniczówka, Ludowa, Łąkowa, Marmurowa, Metalowców, Młyńska, Na Stoku, Nizinna, Okrętowa, Płk. Dąbka, Podgórna, Podgórska, Podmokła, Polna, Robotnicza, Rybaków, Rycerska, Rymarska, Sabata, Skarpowa, Skośna, Sobieskiego, Stalowa, Stefana Batorego, Strzelecka, Szkolna, Szyprów, Śląska, Świętego Józefa, Tkacka, Towarowa, Wałowa, Włókiennicza, Wodna, Wyżynna, Zakole, Zawiszy Czarnego, Zdrojowa, Zielarska, Zielona, Źródlana, Żwirowa.

 

REKRUTACJA

Z dniem 01 września 2017 roku Szkoła Podstawowa Nr 10 staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 roku, poz. 59/ na podstawie art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 roku, poz. 60/.

Uprzejmie informuję, że szkoła od 01 września będzie funkcjonowała
w dwóch budynkach:

* przy ul. Górniczej 19 w Rumi
* przy ul. Stefana Batorego 29 w Rumi

 

Rekrutacja na 2017/2018 rok szkolny wg nowej ustawy.

Zarządzenie Nr 1090/132/2017 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:

Zarządzenie Nr 1090/132/2017

 
Uwaga!
W naborze dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego
w szkole podstawowej nie obowiązuje rejonizacja /obwód szkoły/.
W związku z powyższym przyjmowane są wszystkie chętne dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rumia.
Deklaracje i Wnioski przyjęcia do oddziałów wychowania przedszkolnego dostępne będą w sekretariacie szkoły przy ulicy Górniczej 19 i Stefana Batorego 29 oraz na stronie internetowej szkoły.REKRUTACJA
DO  ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH
W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  10  IM.  JANA  BRZECHWY
W  RUMI
przy ulicy Górniczej 19 i Stefana Batorego 29

 
 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy
w Rumi na rok szkolny 2017/2018 określa rozdział 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 r., poz. 59/.
 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Terminy rekrutacji do oddziałów wychowania przedszkolnego:
 
L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej; 23.03.2017 r. - 05.04.2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 kwietnia 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 12.04.2017 r. - 21.04.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 27 kwietnia 2017 r.
 
 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:
 
 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość.
 

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
 
 1. dziecko obojga rodziców pracujących zawodowo lub rodziców studiujących bądź uczących się w systemie dziennym - 5 punktów;
 2. dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 10 godzin i więcej dziennie - 4 punkty;
 3. dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie - 3 punkty;
 4. dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza lub uczęszczało do placówki - 2 punkty.
 
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów zostały wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału wychowania przedszkolnego  w szkole podstawowej.
 2. Wniosek dostępny jest w sekretariacie szkoły przy ul. Górniczej 19 i Stefana Batorego 29 oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 
Terminy postępowania uzupełniającego:

L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie                       do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej; 22.05.2017 r. - 26.05.2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 31 maja 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 31.05.2017 r. - 02.06.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 5 czerwca 2017 r.
 Uwaga!
Do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
Zgłoszenie do klasy I dostępne będzie w sekretariacie szkoły przy ulicy Górniczej 19 i Stefana Batorego 29 oraz na stronie internetowej szkoły.
 
 
REKRUTACJA  KANDYDATÓW  SPOZA  OBWODU
DO  KLASY  I
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  10
IM.  JANA  BRZECHWY  W  RUMI
przy ulicy Górniczej 19 i Stefana Batorego 29
 
 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy
w Rumi na rok szkolny 2017/2018 określa rozdział 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 r. poz. 59/.
 
 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła po przyjęciu dzieci z obwodu, nadal dysponować będzie wolnymi miejscami.
Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
 

 1. Terminy rekrutacji kandydatów spoza obwodu do  klasy I:
 
L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 10.04.2017 r. - 24.04.2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 10 maja 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 10.05.2017 r. - 15.05.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 maja 2017 r.
 
 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla kandydatów  do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Rumia:
 
 1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 50 pkt;
 2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek - 40 pkt;
 3. niepełnosprawność kandydata - 30 pkt;
 4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie /oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem/ - 30 pkt;
 5. wielodzietność rodziny kandydata /oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci/ - 30 pkt;
 6. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt;
 7. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 10 pkt.
 
 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
 1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
 2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;
 3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze  zm.);
 4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 5. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
 6. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.);
 7. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.
 
Dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 6 należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
 
 

 1. Wniosek dostępny jest w sekretariacie szkoły przy ul. Górniczej 19 i Stefana Batorego 29 oraz na stronie internetowej szkoły.    
 2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 
Terminy postępowania uzupełniającego:

L.p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19.06.2017 r. – 18.08.2017 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23 sierpnia 2017 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.08.2017 r. – 25.08.2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 sierpnia 2017 r.
 
W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Aktualności

22 11
2017
19.12.17r.- zmiana dzwonków - Szanowni Rodzice/ Opiekunowie, w dniu 19
22 11
2017
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim - Mamy to! Zdobyliśmy I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej  
17 11
2017
konkurs - ROZSTRZYGNIĘCIE IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO " MALOWANA JESIEŃ " Lista osób nagrodzonych oraz wyróżnion
17 11
2017
zajęcia pozalekcyjne - W zakładce zajęcia pozalekcyjne umieszczono aktualny wykaz zajęć realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul