facebook
Do wakacji pozostało:

Podręczniki 2017/2018


Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Rodzice kupują tylko podręczniki dla dzieci z kasy 0 oraz do nauki religii do wszystkich klas.


Podręczniki dla klas "0"

Roczne przygotowanie do szkoły:
"Paczka Puszatka Roczne Przygotowanie Przedszkolne", J. Dziejowska,
A. Borchard, WSiP

Język angielski:
Gabriela Rzepecka-Weiss "My World Starter", wyd. Nowa Era

Religia:

Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich  „Kochamy dobrego Boga”   pod  red. E. Osewskiej i ks. J. Stali, wyd. Jedność, Kielce

________________________________________
Podręczniki dla klas I

Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki "Elementarz Odkrywców", materiały ćwiczeniowe oraz podręcznik do
j. angielskiego "Hello Explorer 1"


Religia - Zeszyty ćwiczeń dla klasy pierwszej szkoły podstawowej zostaną zamówione przez katechetę.
 
________________________________________
Podręczniki dla klas II

Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki "Nasza szkoła",  materiały ćwiczeniowe oraz podręcznik do
j. angielskiego "Young Treetops 2"Religia - Zeszyty ćwiczeń dla klasy drugiej szkoły podstawowej zostaną zamówione przez katechetę.

________________________________________
 
Podręczniki dla klas III

Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki "Nasza szkoła",  materiały ćwiczeniowe, oraz podręcznik do
j. angielskiego "Young Treetops 3"


Religia - Zeszyty ćwiczeń dla klasy trzeciej szkoły podstawowej zostaną zamówione przez katechetę.


________________________________________
Podręczniki dla klas IV
rok szkolny 2017/2018


Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

j. polski - "Między nami" A. Murdzek, A. Łuczak, GWO
j. angielski - "Junior Explorer 4" J. Heath, M. Crawford Nowa Era
matematyka - "Matematyka z kluczem cz.1 i cz. 2", M. Braun,
A. Mańkowska, M. Paszyńska, Nowa Era
historia - "Wczoraj i dziś", B. Olszewska, W. Surdyk - Fertsch, Now Era
przyroda - "Tajemnice przyrody", J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer,
Nowa Era
muzyka - "Lekcja muzyki", M. Gromek, G. Kielbach,
Nowa Era
plastyka - "Do dzieła", J. Lukas, K. Onak, Nowa Era
zajęcia techniczne - "Jak to działa?", L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era
zajęcia komputerowe - "Teraz bajty", G. Koba, Migra

Jedynie uczniowie uczęszczający na religię kupują:

 1. Nowy Testament - wydawnictwo „Święty Paweł”
 2. Podręcznik do religii „Miejsca pełne BOGActw”, wyd. „Jedność”
 3. Zeszyt ćwiczeń dla kl.4, „Miejsca pełne BOGActw”, wyd. Jedność
________________________________________
 
Podręczniki dla klas V
rok szkolny 2017/2018


Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

Język polski - A. Murdzek, A. Łuczak „Między nami”, Wyd. GWO
Jęz. angielski - „Steps Forward.Student's Book 2” , T.Falla, P.A. Davies,
S. Wheeldonn, P. Schumpton, OXFORD

Historia - B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch  „My i historia”,
Nowa Era / PWN 
Matematyka - „Matematyka z kluczem”, M. Braun, A. Mańkowska,
M Paszyńska, Wyd. Nowa Era 
Przyroda - J. Ślósarczyk, F. Szlajfer, R. Kozik - ,,Tajemnice przyrody”,
Nowa Era
Plastyka -"Do dzieła", J. Lukas, K. Onak, Nowa Era
Zajęcia techniczne - "Jak to działa?", L. Łabecki, M. Łabecka, Nowa Era
Muzyka - "I gra muzyka" dla klas IV - VI, M. Gromek, G. Kielbach,
Nowa Era

zajęcia komputerowe - "Lubię to!", M. Kęska, Nowa Era


Jedynie uczniowie uczęszczający na religię kupują:
 1. Nowy Testament - wydawnictwo „Święty Paweł”
 2. Podręcznik do religii „Spotkania uBOGAcające” dla klasy V,   wydawnictwo „Jedność” (bez zeszytu ćwiczeń)

______________________________________
Podręczniki dla klas VI
rok szkolny 2017/2018


Jęz. polski:
A. Murdzek, A. Łuczak „Między nami” - podręcznik oraz ćwiczenia
cz. 1 i 2 Wyd. GWO /nowa podstawa programowa/

Jęz. angielski:
„Steps Forward.Student's Book 3” , T.Falla, P.A. Davies,
S. Wheeldonn, P. Schumpton, OXFORD

 
Historia:
Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch „My i historia. Historia
i społeczeństwo” - podręcznik i zeszyt ćwiczeń, Wyd. PWN

Matematyka:
„Matematyka z kluczem”  podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń część 1 i 2,
M. Braun, A. Mańkowska, M Paszyńska, Wyd. Nowa Era
 /nowa podstawa programowa/

Przyroda:
F. Szlajfer, J. Stawarz H. Kowalczyk ,,Tajemnice przyrody”  
/nowa podstawa programowa/
 Wyd. Nowa Era

Muzyka:
„I gra muzyka - podręcznik dla klasy 6” M. Gromek
G. Kilbach, Wyd. Nowa Era.
Instrument do wyboru: dzwonki chromatyczne lub flet prosty.

Plastyka:
J. Lukas, K. Onak "Do dzieła”.
Wyd. Nowa era

Zajęcia techniczne:
L. Łabecki, M. Łabercka "Jak to działa". Wyd. Nowa Era

Zajęcia komputerowe:
"Lubię to" M. Kęska, Wyd. Nowa Era

Religia:

 1. Nowy Testament – wydawnictwo „Święty Paweł”
 2. Podręcznik do religii „ Tajemnice BOGAtego życia ” dla kl. VI - wydawnictwo "Jedność"

 ________________________________________
 
Podręczniki dla klas VII
rok szkolny 2017/2018

 
Język polski:
"Między nami" A. Murdzek, A. Łuczak, GWO

Język angielski:
"Teen Explorer 7" A. Bandis, D. Shotton, Nowa Era

Matematyka:
"Matematyk z kluczem" K. Wej, W. Babiański, M. Braun, Now Era

Historia:
"Wczoraj i dziś", J. Kłaczkow, S. Roszak, Nowa Era

Biologia:
"Puls Życia" Wyd. Nowa Era

Chemia:
"Chemia Nowej Ery", J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Nowa Era

Fizyka:
"Spotkania z fizyką", G. Francuz - Ornat, T. Kulawik, Nowa Era

Geografia:
"Planeta Nowa" R. Malarz, M. Szubert, Nowa Era

Informatykla:
"Teraz bajty", G. Koba, Migra

Muzyka:
"Lekcja muzyki", M. Gromek, G. Kielbach, Nowa Era

Plastyka:
"Do dzieła", J. Lukas, K. Onak, Nowa Era

Religia:
Nowy Testament – wydawnictwo „Święty Paweł"
„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” kl. VII,  wydawnictwo "Jedność"


 ________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr  6 A/2014
 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi
z dnia 1 września 2014 roku
 
w sprawie określenia szczegółowych  warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 
Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się  szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi.
 
§ 2.
Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

 1. „szkole”-  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 10 w Rumi,
 2. „uczniu” - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny, ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10
  w Rumi,
 3. „rodzicu ucznia” - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. „podręcznikach” - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym także podręcznik z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,
 5. „organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Rumia.
§ 3.
 1. Podręczniki, w tym także podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę
  i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. Biblioteka szkolna prowadzi ich ewidencję w księdze inwentarzowej podręczników
  i broszur.
 2. Podręczniki, w tym także podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane /użyczane/ uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia /użyczenia/ podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej
  i podpisanej przez wychowawcę klasy. Fakt wypożyczenia /użyczenia/ podręcznika i jego zwrotu rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.
 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu
  i w godzinach uzgodnionych  pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem
  a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki są wypożyczane /użyczane/ uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
 6. Wypożyczenie podręcznika lub jego kolejnych części może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego
§ 4.
Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.
 
§ 5.
1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego  zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku. 
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust. 1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel  bibliotekarz.

 1. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w kasie szkoły.
5. Zapisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu. 
§ 6.
1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.
 
§ 7.
Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.
§ 8.
1.  Zarządzenie ma zastosowanie:
a)   w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas I szkoły podstawowej,
b)   w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej,
c)   w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I - V szkoły podstawowej.
2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.
§ 9.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 ________________________________________


Regulamin
wypożyczania i udostępniania podręczników darmowych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi 

§ 1
1. Regulamin jest integralna częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
2. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej, aktualnej  listy uczniów.
3. Podręczniki wypożycza się na okres jednego roku szkolnego. Należy je zwrócić w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego, z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu poszczególnych części zgodnie z tokiem nauki.
4. Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne.
5. Szkoła oprócz wersji papierowej nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną.

   § 2
1. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
2. Rodzic lub prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

     § 3
1. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki.
2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręczników w okładce, chronienia ich przed zniszczeniem lub utratą. Za zniszczenie uznaje się: zalanie, rozerwanie, trwałe popisanie książki, wyrwanie lub podarcie stron.       
3. W podręcznikach nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
4. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.

       § 4
1. Za zgubione lub zniszczone podręczniki odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników (w wersji papierowej lub elektronicznej), który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
3. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od jego rodzica lub opiekuna prawnego:
a)  wpłaty wartości podręczników wydanych przez MEN na konto ministerstwa,
 b) zakupu nowych podręczników.
5. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć następnej części.
6. Wychowawca jest zobowiązany do monitorowania liczby i stanu podręczników.
                                                                                      
  § 5
1. Rodzic lub prawny opiekun podpisuje oświadczenie (Zał. Nr 1), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
2. W przypadku niezłożenia podpisu pod oświadczeniem, uczeń będzie mógł korzystać z podręcznika wyłącznie na terenie szkoły.


 

Aktualności

19 06
2018
Ogólnopolski Wielki Maraton Czytelniczy -   Nasi uczniowie w czołówce  ogólnopolskiego Wielkiego  Maratonu  Czytelniczego        &nb
19 06
2018
Wielkie wspólne czytanie - 8 czerwca 2018  Wielkie wspólne czytanie    - „ Jak nie czytam, jak czytam” czerwca br
19 06
2018
Zespół teatralny BAMBO - Najwyższe wyróżnienie  dla „BAMBO”! NAGRODA! na  39
17 06
2018
Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Zwierzęta w obiektywie" - Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Zwierzęta w obiektywie" Dnia 15