facebook
Do wakacji pozostało:

Konkursy 2017/2018


 
UWAGA
SZKOLNY KONKURS
dla uczniów i rodziców:
MOJA SZKOŁA JEST TRENDY
Nagraj 2-3 minutowy film reklamujący Twoją szkołę i przekonaj dzieci,       młodzież i dorosłych,
że warto i fajnie jest być jej uczniem.

Stwórz chwytliwe hasło dla Twojego filmu.
Pokaż, że szkoła jest i może być trendy.
Zadbaj o pogodny, żartobliwy nastrój w reklamie szkoły.
 
Regulamin
1. Organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi.

2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów,  rozwijanie ich kreatywności i współpracy z rówieśnikami i rodziną.

3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie  klas IV- VII.

4. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki:
 
 • gatunek (np. fabuła, animacja, eksperyment) dowolny,
 • czas trwania filmów- do 3 minut,
 • zapisane na płycie DVD/CD w formacie mp4
 • płyty powinny być opisane i zawierać: tytuł, imiona i nazwiska twórców.
5. Film może być nagrywany w kategorii:
 • film koleżeński – zespół 2- 3 osobowy
 • film rodzinny –zespół 2- 3 osobowy
 
6. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach konkursu filmowego oraz umieszczenie filmu lub jego fragmentów na stronie www szkoły, youtube ( druk  ze zgodą na stronie szkoły).

7. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do przeglądu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.
 
8.  Filmy zgłoszone do przeglądu zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora. Jury będzie brało pod uwagę:
 • pomysłowość i kreatywność,
 • walory artystyczne i techniczne,
 • wartość merytoryczną,
 • oryginalną muzykę,
9. Jury przyzna autorom najlepszych filmów 3 nagrody w każdej kategorii.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród  w zależności od wartości artystycznych nadesłanych filmów.
11.Termin zgłaszania prac wydłużony do końca maja 2018r.

12. Konkurs zostanie zakończony pokazem nagrodzonych filmów oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2018 r., w  budynku naszej szkoły.

13. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.


                                                                          Organizatorzy:
                                                                                         Anna Bronowicka
                                                                                         Justyna Gojka
                                                                                         Halina Groth
                                                                                         Katarzyna Naczk
zgoda na konkurs filmowy doc
 
 ....................................................................................................................................

REGULAMIN
IV WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI
PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

Regulamin -Wojewodzkiego Festiwalu Piosenki 2018(4).doc


KARTA ZGŁOSZENIA Piosenka jest dobra na wszystko.docx
 
 
...................................................................................................................................


Eliminacje szkolne
do XXXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej odbędą się 8 marca o godzinie 10.30 w BIBLIOTECE SZKOLNEJ
(ul. Górnicza 19)

 
1.Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch samodzielnych Turniejów:
Turnieju Recytatorskiego,
Turnieju Poezji Śpiewanej.
2.W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
Dzieci młodszych:  1-3 klasa szkoły podstawowej,
Dzieci starszych:  4–6 klasa szkoły podstawowej,
Młodzieży:  7 klasa szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klasa gimnazjum.
Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.
3.Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie autorów polskich lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
4.Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
5. Zgłoszenie  do udziału w Konkursie należy dokonać do 2 marca - w BIBLIOTECE lub  u WYCHOWAWCY.


.............................................................................................................................


R E G U L A M I N
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego
pod nazwą:

 
Turniej Ekoludków
Czyste powietrze – czysta woda.

 
Konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego.


Regulamin do pobrania

Karta zgłoszeniowa wraz z metryczką - do pobraniaIV Wojewódzki Konkurs

Baśnie i legendy kaszubskie w komiksie”

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi

ul. Górnicza 19 tel. 58 671 31 62

sp10rumia.sekretariat@wp.pl

Cele konkursu:

 • popularyzacja baśni i legend kaszubskich;

 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka;

 • kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem;

 • promowanie uczniów zdolnych.

Regulamin

Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie IV-VII: pierwsza grupa wiekowa: klasy IV - VI, druga grupa wiekowa: klasy VII.

  2. Praca powinna przedstawiać treść jednej z następujących baśni, bajki
   lub legendy kaszubskiej:

 • Jerzy Samp "Przygoda królewianki " w: Przygody królewianki i inne bajki
  z Kaszub;

 • Janusz Mamelski „Tabaka w: Legendy kaszubskie;

 • Edmund Puzdrowski „O tym, jak purtk przegrał z żołnierzami zakład"
  w: Bursztynowe drzewo. Baśnie kaszubskie.

  1. Komiks należy wykonać samodzielnie (prace grupowe nie będą oceniane) w dowolnej technice na brystolu formatu A3.

  2. Wszystkie prace powinny posiadać metrykę: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, imię i nazwisko autora baśni, bajki lub legendy oraz tytuł utworu.

Kryteria oceniania:

   • zgodność z treścią baśni, bajki lub legendy oraz stopień rozwinięcia;

   • przedstawienie przyczynowo - skutkowego toku wydarzeń, spójność i logika wypowiedzi;

   • właściwie dobrane dialogi wyrażające treść utworu;

   • poprawność językowa i zapisu;

   • pomysł, sposób realizacji;

   • przestrzeganie zasad gatunku;

   • estetyka pracy.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.

Terminy:

 • Prace należy dostarczać do organizatora do 20 lutego 2018 roku.

 • 6 marca 2018r. na stronie internetowej szkoły ukaże się lista osób nagrodzonych.

 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się
  13 marca 2018r. o godzinie 14
  30 w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi przy ul. Górniczej 19.

Postanowienia końcowe:

 • Nadesłane prace nie będą zwracane, po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą na własność organizatora.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji konkursowych prac
  w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowej na stronie internetowej szkoły.

 • Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów konkursu podczas wręczenia nagród laureatom, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu.

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 • Laureaci konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

 • Nieodebrane nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt organizatora w ciągu czterech tygodni od daty uroczystości wręczenia.

 

Organizatorki:

Bogna Fręśko, Alicja Kowal i Sylwia Popczyk
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Serdecznie zapraszamy uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych  oraz ich wychowawców do udziału 

w IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. MALOWAŁA  JESIEŃ…
 
HASŁEM TEGOROCZNEJ EDYCJI JEST
,,MALOWANA JESIEŃ”


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy  w Rumi
 
                                Cel konkursu:                                                   
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.                     
 • Inspirowanie do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Integracja dzieci przez sztukę.
Regulamin konkursu:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych.
 2. Format pracy: A4-dla klas I ,  A 3- dla klas IV,  forma: praca płaska.
 3. Praca indywidualna.
 4. Technika : malarstwo, wykluczamy malowanie na szkle. Prac nie należy oprawiać.
 5. Ilość prac: 10 z każdej placówki- do 5 prac z klas pierwszych i do 5 prac z klas czwartych.
 6. Każda praca powinna posiadać przyklejoną z tyłu metryczkę zawierającą dane autora oraz oświadczenie rodziców - wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).
 7. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I i klasy IV.
 8. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 9. Kryteria oceny: prezentacja tematu, samodzielność, walory artystyczne, oryginalność, estetyka.
 10. Prace należy nadsyłać w terminie do 07.11.2017r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10
im. J. Brzechwy
ul. Górnicza 19
84-230 Rumia
tel./fax 58 671 31 62

z dopiskiem na kopercie „Wojewódzki Konkurs Plastyczny MALOWAŁA   JESIEŃ”….
Prace można także dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 10.
 
11.Laureatów wraz z opiekunami  zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w naszej szkole 24.11.2017r. o godz. 13.00. 
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.sp10.rumia.co do 17.11.2017r.
Prosimy o potwierdzenie przybycia laureatów konkursu do dnia 21.11.2017 r. drogą mailową      sp10rumia.sekretariat@wp.pl
 
 Uwagi końcowe

 1. Każda szkoła dostarcza zbiorczą listę uczestników konkursu z nazwą i adresem szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac oraz zorganizowania wystawy.
 3. Przesłanie pracy z kartką informacyjną na odwrocie  traktowane jest jako wyrażenie zgody na publikację danych osobowych autorów prac i nauczycieli /opiekunów oraz bezpłatną publikację prac i wizerunku autorów na potrzeby konkursu.
 4. Nadesłanych prac nie zwracamy. Nagród nie wysyłamy pocztą. Laureaci nieobecni na uroczystości wręczenia nagród  mogą  je odebrać w sekretariacie szkoły w ciągu 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac konkursowych podczas wysyłki.
 6. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:
  - akceptuje niniejszy Regulamin,
  - jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922) 
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wypełnioną drukowanymi literami metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy:
 
1.Dane autora pracy:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………
Wiek:………………………..     klasa…………….
Szkoła:……………………………………………………………………………………………………
                                                                  nazwa
………………………………………………………………………………………………...
                                                                       adres
nr.tel:. …………………......fax:…………………  adres e-mail:………………………………………..
2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:……………………………………………..………………..
 
3.Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mego dziecka ……………………….…………
……………………………….. ….. przez Organizatora na potrzeby konkursu w myśl ustawy

z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922)oraz na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku  autora pracy w związku z udziałem w konkursie

                                                                   ……………....................................................................
                                                                                                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 
 
 


Konkurs plastyczny "Pani Jesień". Zapraszamy!
Konkurs Plastyczny "Jesień pyta: co lato zrobiło?"
XIII edycja międzyświetlicowego konkursu plastycznego
 pt. "JESIEŃ PYTA: CO LATO ZROBIŁO?"

Cele konkursu:
- inspirowanie do pracy twórczej
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych
- wykorzystanie techniki plastycznej rozwijającej inwencję twórczą i pomysłowość dzieci
- twórcza wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów pomiędzy placówkami oraz nauczycielami pracującymi w świetlicy szkolnej

Regulamin konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas I – III uczęszczające do świetlicy szkolnej.
2. Technika wykonania – kolaż.
3. Format prac nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
4. Jedno dziecko może być autorem tylko jednej pracy.
5. Ocenie podlegać będą prace estetyczne, zgodne z regulaminem i wykonane samodzielnie.
6. Opis pracy na odwrocie: Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła/adres.
7. Termin nadsyłania prac upływa 6 LISTOPADA 2017 roku.
8. Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
10. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.


Katolicka Szkoła Podstawowa
Ul. Kazimierza Tetmajera 65
81 – 372 Gdynia
świetlica szkolna – konkurs plastyczny
  
 
 

Aktualności

19 06
2018
Ogólnopolski Wielki Maraton Czytelniczy -   Nasi uczniowie w czołówce  ogólnopolskiego Wielkiego  Maratonu  Czytelniczego        &nb
19 06
2018
Wielkie wspólne czytanie - 8 czerwca 2018  Wielkie wspólne czytanie    - „ Jak nie czytam, jak czytam” czerwca br
19 06
2018
Zespół teatralny BAMBO - Najwyższe wyróżnienie  dla „BAMBO”! NAGRODA! na  39
17 06
2018
Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Zwierzęta w obiektywie" - Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego "Zwierzęta w obiektywie" Dnia 15