Do wakacji pozostało:

Konkursy 2017/2018


ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Serdecznie zapraszamy uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych  oraz ich wychowawców do udziału 

w IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. MALOWAŁA  JESIEŃ…
 
HASŁEM TEGOROCZNEJ EDYCJI JEST
,,MALOWANA JESIEŃ”


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy  w Rumi
 
                                Cel konkursu:                                                   
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.                     
 • Inspirowanie do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Integracja dzieci przez sztukę.
Regulamin konkursu:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych.
 2. Format pracy: A4-dla klas I ,  A 3- dla klas IV,  forma: praca płaska.
 3. Praca indywidualna.
 4. Technika : malarstwo, wykluczamy malowanie na szkle. Prac nie należy oprawiać.
 5. Ilość prac: 10 z każdej placówki- do 5 prac z klas pierwszych i do 5 prac z klas czwartych.
 6. Każda praca powinna posiadać przyklejoną z tyłu metryczkę zawierającą dane autora oraz oświadczenie rodziców - wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).
 7. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I i klasy IV.
 8. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 9. Kryteria oceny: prezentacja tematu, samodzielność, walory artystyczne, oryginalność, estetyka.
 10. Prace należy nadsyłać w terminie do 07.11.2017r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10
im. J. Brzechwy
ul. Górnicza 19
84-230 Rumia
tel./fax 58 671 31 62

z dopiskiem na kopercie „Wojewódzki Konkurs Plastyczny MALOWAŁA   JESIEŃ”….
Prace można także dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 10.
 
11.Laureatów wraz z opiekunami  zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w naszej szkole 24.11.2017r. o godz. 13.00. 
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.sp10.rumia.co do 17.11.2017r.
Prosimy o potwierdzenie przybycia laureatów konkursu do dnia 21.11.2017 r. drogą mailową      sp10rumia.sekretariat@wp.pl
 
 Uwagi końcowe

 1. Każda szkoła dostarcza zbiorczą listę uczestników konkursu z nazwą i adresem szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac oraz zorganizowania wystawy.
 3. Przesłanie pracy z kartką informacyjną na odwrocie  traktowane jest jako wyrażenie zgody na publikację danych osobowych autorów prac i nauczycieli /opiekunów oraz bezpłatną publikację prac i wizerunku autorów na potrzeby konkursu.
 4. Nadesłanych prac nie zwracamy. Nagród nie wysyłamy pocztą. Laureaci nieobecni na uroczystości wręczenia nagród  mogą  je odebrać w sekretariacie szkoły w ciągu 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac konkursowych podczas wysyłki.
 6. Uczestnik Konkursu z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs oświadcza, że:
  - akceptuje niniejszy Regulamin,
  - jest autorem pracy oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922) 
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wypełnioną drukowanymi literami metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy:
 
1.Dane autora pracy:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………
Wiek:………………………..     klasa…………….
Szkoła:……………………………………………………………………………………………………
                                                                  nazwa
………………………………………………………………………………………………...
                                                                       adres
nr.tel:. …………………......fax:…………………  adres e-mail:………………………………………..
2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:……………………………………………..………………..
 
3.Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mego dziecka ……………………….…………
……………………………….. ….. przez Organizatora na potrzeby konkursu w myśl ustawy

z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922)oraz na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, wizerunku  autora pracy w związku z udziałem w konkursie

                                                                   ……………....................................................................
                                                                                                    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 
 
 


Konkurs plastyczny "Pani Jesień". Zapraszamy!
Konkurs Plastyczny "Jesień pyta: co lato zrobiło?"
XIII edycja międzyświetlicowego konkursu plastycznego
 pt. "JESIEŃ PYTA: CO LATO ZROBIŁO?"

Cele konkursu:
- inspirowanie do pracy twórczej
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych
- wykorzystanie techniki plastycznej rozwijającej inwencję twórczą i pomysłowość dzieci
- twórcza wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów pomiędzy placówkami oraz nauczycielami pracującymi w świetlicy szkolnej

Regulamin konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas I – III uczęszczające do świetlicy szkolnej.
2. Technika wykonania – kolaż.
3. Format prac nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
4. Jedno dziecko może być autorem tylko jednej pracy.
5. Ocenie podlegać będą prace estetyczne, zgodne z regulaminem i wykonane samodzielnie.
6. Opis pracy na odwrocie: Imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła/adres.
7. Termin nadsyłania prac upływa 6 LISTOPADA 2017 roku.
8. Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
10. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę.


Katolicka Szkoła Podstawowa
Ul. Kazimierza Tetmajera 65
81 – 372 Gdynia
świetlica szkolna – konkurs plastyczny
  
 
 

Aktualności

22 11
2017
19.12.17r.- zmiana dzwonków - Szanowni Rodzice/ Opiekunowie, w dniu 19
22 11
2017
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim - Mamy to! Zdobyliśmy I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Angielskiej  
17 11
2017
konkurs - ROZSTRZYGNIĘCIE IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO " MALOWANA JESIEŃ " Lista osób nagrodzonych oraz wyróżnion
17 11
2017
zajęcia pozalekcyjne - W zakładce zajęcia pozalekcyjne umieszczono aktualny wykaz zajęć realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul