Do wakacji pozostało:

Konkursy 2016/2017

WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI
PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”
REGULAMIN:
 
1. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi, ul. Górnicza 19
Tel/fax (58) 671 – 31 – 62 ( lub pr. 660 614 945), e-mail : kasia_naczk@o2.pl

2. CELE  KONKURSU:

 • promowanie dziecięcej twórczości muzycznej poprzez prezentację  dorobku artystycznego dziecięcych zespołów wokalnych
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami wokalnymi
 • popularyzacja piosenki polskiej jako formy spędzania czasu wolnego
 • rozwijanie talentów poprzez muzykę, śpiew, ruch
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa
3. UCZESTNICY – KATEGORIE
Uczniowie szkół podstawowych klas 0 – III
kat. klas 0 - I – ( soliści, zespoły – do 5 osób)
kat. klas II - III –  (soliści, zespoły – do 5 osób)
UWAGA OGRANICZENIE: każda placówka może wydelegować
1 solistę i 1 zespół  w każdej kategorii.


4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
20 maja 2017 r. ; godz. 9.00
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi – sala gimnastyczna (wejście od boiska)
 
5. OCENA I NAGRODY
JURY oceniające występy uczestników będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworu,
- technika wykonania/ emisja,
- rytmiczność, dynamika,
- ogólny wyraz artystyczny,
- jury będzie zwracać uwagę na teksty i kompozycje własne,

 • Jury i przewodniczącego powołuje organizator.
 • Jury dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami.
 • Końcowa ocena występu zespołu/ solisty jest sumą ocen jurorów.
 • Obrady jury są tajne.
 • Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 • Jury w każdej kategorii wyłoni zwycięzcę - przyzna 1,2,3 miejsce
  i wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnieni otrzymają dyplomy.
6. WARUNKI REGULAMINOWE
- Wojewódzki  Konkurs  Piosenki  jest imprezą cykliczną.
- Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 07.05. 2017 r.
- Solista/ zespół wykonują jedną piosenkę o tematyce dowolnej w języku polskim.
- Uczestnik występujący jako solista  nie  może wziąć udziału w kategorii zespoły.
- Dopuszcza się podkład muzyczny  bez nagranej ścieżki z chórkami!
- Opiekun grupy/solisty dostarczy do organizatora na kilka minut przed występem płytę CD z podkładem muzycznym (powinna być opisana- szkoła, nazwa solisty/zespołu, numer podkładu) lub pendrive tylko z podkładem piosenki ( powinien mieć przypiętą informację z nazwą zespołu/solisty ).
- Kolejność występowania zespołów zostanie ustalona przez organizatora w drodze losowania. Organizator ma prawo do zmiany kolejności występów w trakcie trwania konkursu.
- Przysłanie zgłoszenia jest równocześnie z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu, a powstały materiał będzie własnością organizatora. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian regulaminowych.
 
7. INFORMACJE OGÓLNE
Szczegółowy program konkursu  będzie wręczony  zespołom w dniu konkursu. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników
z konkursu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festiwalu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły (prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony – wszelkie informacje będą załączane systematycznie).
W dniu konkursu będzie otwarta kawiarenka z możliwością zakupu (za niewielką opłatą) ciastka, kawy, herbaty.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W  KONKURSIE!!!

ORGANIZATORZY:
Nauczyciele klas 0 – III
 
KARTA ZGŁOSZENIA
PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”
(Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami)


do pobrania

R E G U L A M I N
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego
pod nazwą:

 
 "Śmieci mniej – Ziemi lżej"

 
konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego.
Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:


I etap

 • Do konkursu może przystąpić z każdej szkoły jeden zespół. Zespół składa się
  z 3 osób wyłonionych drogą eliminacji.
 • Zespół przygotowuje pracę plastyczną na temat   "Śmieci mniej – Ziemi lżej" . Format pracy A3/A4, technika dowolna (z wyłączeniem elementów sypkich i łatwo ulegających zniszczeniu).
 • Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 • Oceną prac zajmie się powołana przez dyrektora placówki Komisja Konkursowa do 4.04.2017 r.
 • Termin nadsyłania prac plastycznych upływa z dniem 31 marca 2017r.
 • Zakwalifikowane zespoły zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły najpóźniej do 4.04.2017 r.
KARTA ZGŁOSZENIA oraz METRYCZKA  - do pobrania

II etap
 • Do drugiego etapu przechodzi 10 zespołów wyłonionych przez Komisję Konkursową drogą eliminacji, którzy spełnili warunki I etapu.
 • Termin przeprowadzenia II etapu konkursu 22.04.2017r. (sobota) godz. 10.00, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi ul. Górnicza 19
 • W konkursie przewidziane są następujące konkurencje:
- łamigłówki / krzyżówki
- upcykling – burza mózgów
- segregacja odpadów
- quiz teoretyczny – test
- krótka inscenizacja lub rymowanka (maks. 3 min.) promująca postawy proekologiczne przedstawione w dniu konkursu. Forma i sposób przedstawienia dowolny.
 
 
Wszystkie konkurencje konkursu będą punktowane – suma punktów wyłoni zwycięzców. Jury dokona podsumowania konkursu i ogłosi wyniki bezpośrednio po
            zakończeniu wszystkich konkurencji.
 
 
§ 1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi.
 
 
 
§ 2
Cel konkursu

Celem konkursu jest:

 • Wzrost świadomości ekologicznej poprzez aktywizację uczniów szkół podstawowych w zakresie działań mających na celu ochronę środowiska;
 • Propagowanie idei ochrony środowiska wśród uczniów;
 • Pobudzenie wrażliwości na problemy związane z ochroną przyrody;
 • Pobudzenie odpowiedzialności za podejmowane działania, promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, pogłębianie szacunku
  i zamiłowania do przyrody;
 • Sprawdzenie znajomości podstawowych pojęć z zakresu edukacji przyrodniczych.
§ 3
Opis projektu
 
I etap - konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w szkołach podstawowych województwa pomorskiego i nadesłanie jej w terminie na adres SP nr 10 w Rumi
 
II etap - przeprowadzenie konkursu dotyczącego wiedzy ekologiczno – przyrodniczej 

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas III szkół podstawowych województwa pomorskiego.
 
§ 4
Założenia organizacyjne

 • Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwała powołana przez dyrektora placówki Komisja Konkursowa.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest potwierdzenie zgłoszenia przez Dyrektorów Szkół  uczestnictwa uczniów do udziału w konkursie, zgodnie
   z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostarczenie drogą mailową: sp10rumia.sekretariat@wp.pl
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
 • Dla I etapu konkursu nie przewiduje się nagród.
 • Organizator nie zwraca prac złożonych w I etapie konkursu.
 • Komisja Konkursowa, w oparciu o ocenę prac plastycznych, wskaże zwycięzców
  I etapu konkursu i zakwalifikuje do udziału w II etapie 10 najlepszych zespołów;
 • Etap II konkursu polega na rozwiązywaniu zadań praktycznych oraz testu z wiedzy przyrodniczo - ekologicznej.
 • Zadania konkursowe II etapu opracowane zostaną przez Komisję Konkursową. Składać się będą z wiadomości zawartych w podstawie programowej dla uczniów szkół podstawowych klas I – III oraz wykraczać poza nią.
 
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem warunków zawartych
w niniejszym regulaminie.
 
§ 5
Komisja Konkursowa

 • Prawo do powołania Komisji  konkursowej zastrzega sobie organizator konkursu
  i dyrektor szkoły.
 • Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.
 • W sprawach spornych Komisja Konkursowa zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.
§ 6
Kryteria i zasady przyznawania nagród rozstrzygnięcie konkursu

 • Oceny prac plastycznych w I etapie konkursu dokonuje Komisja Konkursowa.
 • W ocenie weźmie pod uwagę ujęcie tematu, estetykę pracy, walory ogólne.
 • W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przyznaniem nagrody głównej w II etapie ostatecznie rozstrzyga Organizator.
 • Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 • W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może odstąpić  od przyznania nagrody bądź – za zgodą Organizatora – przyznać dodatkową nagrodę.
 
§ 7
Promocja konkursu

 • Informacje o konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej SP nr 10 w Rumi www.sp10.rumia.co
 • Wyniki I etapu – zakwalifikowane szkoły do etapu II będą umieszczone na stronie internetowej SP nr10 w Rumi
 • Konkurs będzie dokumentowany w formie zdjęć fotograficznych, które będą zamieszczane na stronie internetowej SP nr 10 w Rumi.
 
§ 8
Prawa  autorskie i ochrona danych osobowych

 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez organizatora
  w celu: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, wydania i rozliczenia nagród, a także  celach promocyjnych lub reklamowych wyłącznie na potrzeby Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.
§ 9
Terminy

 • Konkurs przeprowadzony zostanie dwuetapowo.
 • Termin dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z pracą plastyczną upływa
  z dniem 31.03.2017r.
 • II etap konkursu odbędzie się dnia 22.04.2017r.*
 • Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu tego samego dnia.
 * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian.


§ 10
Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.sp10.rumia.co
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
 • Nowy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania
 III Wojewódzki Konkurs

„Baśnie i legendy kaszubskie w komiksie”
 
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi
ul. Górnicza 19           tel. 58 671 31 62
 
Cele konkursu:

 • popularyzacja baśni i legend kaszubskich;
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka;
 • kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem;
 • promowanie uczniów zdolnych.
 
Regulamin
Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie IV-VI.
 2. Praca powinna przedstawiać treść jednej z następujących baśni lub legend kaszubskich:
 • Jerzy Samp „ Purtk i gburskie bucisko” w: Przygody królewianki;
 • Jerzy Samp „Wędrówka czterech kompanów” w: Przygoda Królewianki;
 • Janusz Mamelski „Boża stopka” w: Legendy kaszubskie;
 • Janusz Mamelski „Mikołajek nadmorski” w: Legendy kaszubskie;
 • Krzysztof Wójcicki „Królewska wizyta” w: Legendy puckie.
  1. Komiks należy wykonać samodzielnie (prace grupowe nie będą oceniane) w dowolnej technice na brystolu formatu A3.
  2. Wszystkie prace powinny posiadać metrykę: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, imię i nazwisko autora baśni/legendy oraz tytuł utworu.

Kryteria oceniania:
 • zgodność z treścią baśni/legendy;
 • poprawność językowa i zapisu;
 • pomysł, sposób realizacji;
 • przestrzeganie zasad gatunku;
 • estetyka pracy.
Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.


Terminy:

 • Prace należy dostarczać do organizatora do 28 lutego 2017 roku.
 • 7 marca 2017r. na stronie internetowej szkoły ukaże się lista osób nagrodzonych.
 • Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 14 marca 2017r. o godzinie 1430 w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rumi przy ul. Górniczej 19.

Postanowienia końcowe:
 • Nadesłane prace nie będą zwracane, po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą  na własność organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji konkursowych prac
  w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów, nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowej na stronie internetowej szkoły.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów konkursu podczas wręczenia nagród laureatom, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 • Laureaci konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
 • Nieodebrane nagrody zostaną wysłane pocztą na koszt organizatora w ciągu czterech tygodni od daty uroczystości wręczenia.
 
 
                                                                                  Koordynatorki :
                                                           Bogna Fręśko, Alicja Kowal i Sylwia Popczyk
 Serdecznie zapraszamy uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych  oraz ich wychowawców do udziału

w III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
pt. MALOWAŁA  JESIEŃ…
 
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy  w Rumi
Cel konkursu:                                                   

 • Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody.                     
 • Inspirowanie do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Integracja dzieci przez sztukę.
 
Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów pierwszych i czwartych klas szkół podstawowych.
 2. Format pracy: A3 lub A 4,  forma: praca płaska.
 3. Praca indywidualna.
 4. Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka i inne płaskie techniki, z wyjątkiem nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich jak: kasza, ziarna zbóż, żołędzie, itp.  Wykluczamy też malowanie na szkle. Prac nie należy oprawiać.
 5. Ilość prac: 10 z każdej placówki- do 5 prac z klas pierwszych i do 5 prac z klas czwartych.
 6. Każda praca powinna posiadać przyklejoną z tyłu metryczkę zawierającą dane autora oraz oświadczenie rodziców - wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).
 7. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I i klasy IV.
 8. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 9. Kryteria oceny: prezentacja tematu, samodzielność, walory artystyczne, oryginalność, estetyka.
 10. Prace należy nadsyłać w terminie do 27.10.2016r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 10
im. J. Brzechwy
ul. Górnicza 19
84-230 Rumia
tel./fax 58 671 31 62


z dopiskiem na kopercie „Wojewódzki Konkurs Plastyczny MALOWAŁA   JESIEŃ….
 
Prace można także dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 10.
11.Laureatów wraz z opiekunami  zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w naszej szkole 25.11.2016r. o godz. 14.00.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły: www.sp10.rumia.co do 18.11.2016r.
 
 Uwagi końcowe

 1. Każda szkoła dostarcza zbiorczą listę uczestników konkursu z nazwą i adresem szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac oraz zorganizowania wystawy.
 3. Przesłanie pracy z kartką informacyjną na odwrocie  traktowane jest jako wyrażenie zgody na publikację danych osobowych autorów prac i nauczycieli /opiekunów oraz bezpłatną publikację prac i wizerunku autorów na potrzeby konkursu.
 4. Nadesłanych prac nie zwracamy. Nagród nie wysyłamy pocztą. Laureaci nieobecni na uroczystości wręczenia nagród  mogą  je odebrać w sekretariacie szkoły w ciągu 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac konkursowych podczas wysyłki.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wypełnioną drukowanymi literami metryczkę należy nakleić na odwrocie pracy:

1.Dane autora pracy:


Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………
Wiek:………………………..     klasa…………….
Szkoła:……………………………………………………………………………………………………
                                                                  nazwa
………………………………………………………………………………………………...
                                                                       adres
nr.tel:. …………………......fax:…………………  adres e-mail:………………………………
2.Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:……………………………………………..………………..
 
3.Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mego dziecka ………………………
……………………………….. ….. przez Organizatora na potrzeby konkursu w myśl ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z poz. zm.).

……………....................................................................
                                                                                 Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
W dniu 9 XI 2016r. odbyło się rozstrzygnięcie
III wojewódzkiego Konkursu Plastycznego " Malowała Jesień ".

Na konkurs nadesłano 75 prac .
Uczestnicy  udowodnili,  że jesień może być piękna, barwna i wesoła.
Przedstawiamy laureatów.
 
Kategoria klas I
 
I miejsce:   Hanna Orzechowska  SP nr 9 Rumia
II miejsca:  Eliza Lisiecka  SP nr 20 Gdynia
Ksawery Rzepka  SP Żukowo
III miejsca: Daria Kamińska   SP nr 10 Rumia
Alan Skowronek   SP nr 1 Rumia
 
Wyróżnienia: Olga Tatara  PESS  Rumia
Vanessa Bereza SP  Bożepole Wielkie
Zosia Konopka  SP nr 9 Rumia
 
Kategoria klas IV
 
I miejsce:   Antoni Czapliński  PESS Rumia
II miejsca:  Anna Szczerkowska SP nr 10 Rumia
Alicja Komorowska   SP nr 10 Rumia
III miejsca: Oliwia Bereza SP  Bożepole Wielkie
Aurelia Skowrońska SP nr 1 Rumia
 
Wyróżnienia: Szymon Górecki  SP nr 10 Gdynia
Amelia Adamczyk  SP nr 10 Rumia
Łukasz Rybiński  PESS Rumia
 
Na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zapraszamy do naszej szkoły  w dniu 25 XI 2016r. o godz.14.00.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, zaś laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Aktualności

16 09
2017
UBEZPIECZENIE - Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017-2018   - Deklaracja przys